უნი-ზოლი

საერთაშორისო არაპატენტური დასახელება:
აზოტრიმიცინი
სეკნიდაზოლი
ფლუკონაზოლი
ფარმაკოლოგიური ჯგუფი:
ანტიმიკრობული და ანტისეპტიკური პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება გინეკოლოგიაში.
ათქ კოდი: J02AC01 – ფლუკონაზოლი. J01FA10 – აზოტრიმიცინი; P01AB07 – სეკნიდაზოლი.

შემადგენლობა: 4 ტაბლეტის ნაკრები
ყოველ ნაკრებში შედის:
ა. აზოტრიმიცინის 1 ტაბლეტი (თეთრი ფერის, გარსით) შეიცავს 1 გ აზიტრომოცინს.
დამხმარე ნივთიერებები: ნატრიუმის კროსკარმელოზა, ლაქტოზა, ნატრიუმის რაურილის სულფატი, პოვიდონი, მაგნიუმის სტეარატი, Kკოლოიდური უწყლო სილიციუმი,
ჰიპრომელოზა, ტიტანის დიოქსიდი, დიეთილფტალატი.
ბ. სეკნიდაზოლის 2 ტაბლეტი (ყვითელი ფერის, გარსით დაფარული).
1 ტაბლეტი შეიცავს 1 გ სეკნიდაზოლს.
დამხმარე ნივთიერებები: კალიუმის პოლაკრილინი, მაგნიუმის სტეარატი, კოლოიდური უწყლო სილიციუმი, Mმიკროკრისტალური ცელულოზა, ჰიდროქსიპროპილცელულოზა, ჰიპრომელოზა, Sunset Yellow.

გ. ფლუკონაზოლის 1 ტაბლეტი (ვარდისფერი, შემოუგარსავი) შეიცავს 150 მგ ფლუკონაზოლს
დამხმარე ნივთიერებები: ნატრიუმის კროსკარმელოზა, პოვიდონი, კალციუმის ჰყდროგენ-ფოსფატი, მაგნიუმის სტეარატი, Mმიკროკრისტალური ცელულოზა, Colour Poncean 4R.

ფარმაკოლოგირი თვისებები:
ფარმაკოდინამიკა.
აზოტრიმიცინი კონცენტრაციის მიხედვით ავლენს ბაქტერიოსტატიკურ ან ბაქტერიციდულ აქტივობას აერობული გრამ-დადებიათი მიკროორგანიზმების (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes), ანაერობული გრამ-უარყოფითი მიკროორგანიზმების (Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae) მიმართ. ამჟღავნებს გადაჯვარედინებულ მდგრადობას ერითრომიცინის მიმართ რეზისტენტული გრამ-უარყო-ფითი მიკროორგანიზმებისადმი, ასევე Enterolococcus faecalis და უმეტესი მეტიცილინმდგრადი შტამების მიმართ. მოქმედებს რიბოსომალურ სუბერთეულთან 50S შეკავშირების გზით და ამგვარად აფერხებს მიკროორგანიზმების უჯრედებში ცილების სინთეზს. ნუკლეომჟავების სინთეზი ამ დროს არ იცვლება. გროვდება ფაგოციტებში და ფიბროპლასტებში, რაც აადვილებს მის შეღწევადობას ანთების კერაში.
სეკნიდაზოლი სხვა ნიტროიმიდაზოლის წარმოებულების მსგავსად ბაქტერიციდულად მოქმედებს უმეტეს ანაერობულ ბაქტერიებზე და უმარტივესებზე. მისი ურთიერთქმედება მიკრობული უჯრედის დნმ-თან არღვევს სპირალურ სტრუქტურას, იწვევს ძაფების გაწყვეტას და თრგუნავს ნუკლეომჟავას სინთეზს. თრგუნავს განმაახლებელ რეაქციებს მიკრობულ უჯრედში.
ფლუკონაზოლი ეფექტურია Cryptococcus neoformans, Candida spp. გვარის სოკოს მიმართ. არჩევითად მოქმედებს ციტოქრომ P45-is მიმართ და როგორც შედეგი თრგუნავს სტეროლიტების სინთეზს სოკოს უჯრედში. აქვს ფუნგისტატური მოქმედება.
ფარმაკოკინეტიკა.
აზოტრიმიცინი მდგრადია მჟავე გარემოში. გააჩნია ლიპოფილური თვისებები. სწრაფად შეიწოვება საჭმლის მომნებელი ტრაქტიდან. ერთჯერადი მიღების შემდეგ დოზით 500 მგ ბიოშეღწევადობა შეადგენს დაახლოებით 37 % (”პირველადი გავლის ეფექტი”). მაქსიმალური კონცენტრაცია სისხლში მიიღწევა 2_3 სთ-ის შემდეგ და შეადგენს 0,4 მგ/ლ. შეუქცევადად უკავშირდება ცილებს–კონცენტრაციის პროპორციულად სისხლში ცილებთან შეკავშირება შეადგენს 7-50 %. ნახევარგამოყოფის პერიოდი შეადგენს 68 სთ-ს. აზოტრიმიცინი ადვილად აღწევს ჰისტოჰემატურ ბარიერს, გადის უჯრედის მემბრანას, ამოტომ ხასიათდება აქტივობით უჯრედშიდა ინფექციის გამომწვევი მიკროორგანიზმების მიმართ. კონცენტრაცია უჯრედში და ქსივილებში 10 - 50- ჯერ მეტია ვიდრე პლაზმაში. ანთების კერაში კი 24 - 30 %-ით მეტია ვიდრე ჯანმრთელ ქსოვილში. საკვების მიღება მნიშვნელოვნად ცვლის ფარმაკოკინეტიკას. დემეტილირებს ღვიძლში. უცვლელი სახით ნაღველით და შარდით შესაბამისად გამოიყოფა პრეპარატის დაახლოებით 50 % და 6 %.

სეკნიდაზოლი პეროპალური მიღების შემდეგ საკმაოდ კარგად შეიწოვება. (დაახლოებით 80 %). Mმაქსიმალური კონცენტრაცია პლაზმაში მიიღწევა მიღებიდან 4 სთ-ში. Eექვემდებარება ბიოტრანსფორმაციას ღვიძლში. ნახევარგამოყოფის პერიოდია თითქმის 20 სთ. აღწევს პლანცეტარულ ბარიერს და სეკრეტირდება დედის რძეში. გამოიყოფა ნელა, უმეტესად შარდით.
ფლუკონაზოლისMმაქსიმალური კონცენტრაცია სისხლში რეგისტრირდება მიღებიდან 0,5_1,5 სთ-ში. პლაზმის ცილებთან შეკავშირება შეადგენს 11-12 %. Pპრეპარატის 80 % გამოიყოფა თერკმლებით უცვლელი სახით. Pრეპარატის კლირენსი პირდაპირპროპორციულია კრეატი-ნინის კლირენსთან. ნახევარგამოყოფის პერიოდი - 30 სთ.

გამოყენების ჩვენებები:
უნი-ზოლი გამოიყენება იმ დაავადებების სამკურნალოდ, რომლებიც გადადის სქესობრივი გზით და გამოწვეულია პრეპარატის მიმართ მგრძნობიარე შერეული ფლორით, კერძოდ; Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis და სხვა ბაქტერიული ვაგინოზების, ვაგინიტების, ცერვიციტების, ურეთრიტების გამომწვევი მიკროორგანიზმების და მათ გვარი Gardnerella vaginalis და სხვა ანაერობული ბაქტერიების Candida albicans, Haemophilus ducreyi.
მიღების წესი და დოზები:
ტაბლეტები ნაკრებიდან, კერძოდ აზოტრიმიცინის 1 ტაბლეტი (1 გ), სეკნიდაზოლის 2 ტაბლეტი (2 გ), ფლუკონაზოლის 1 ტაბლეტი (150 მგ) მიიღება პერორალურად დღეში ერთჯერ. აზოტრიმიცინის 1 გ მიიღება ჭამამდე 1 სთ-ით ადრე ან 2 სთ-ში ჭამის შემდეგ.
სეკნიდაზოლის 2 გ მიიღება ჭამის დროს, რათა თავიდან ავიცილოთ მისი გამაღიზიანე-ბელი მოქმედება საჭმლის მომნელებელი სისტემის ლორწოვან გარსზე. ფლუკონაზოლის
150 მგ მიიღება ჭამისაგან დამოუკიდებლად.

ukuCvenebebi:
momatebuli mgrZnobloba azotrimicinis, seknidazolis, flukonazolis da nitroimidazolis, azolis, antibiotiki-makrolidebis sxva warmoebulebis mimarT, agreTve nebismieri damxmare nivTieribebis mimarT, romlebic Sedis tabletebis SamadgenlobaSi. paTologiuri cvlilebebi sisxlis formulis mxridan (maT Soris anamnezSi), Terkmlis funqciis mZime darRvevebi. cns organuli daavadebebi (aqtiuri stadia).
გვერდითი მოვლენები:
რეკომენდირებული რეჟიმით მიღების დროს გვერდითი მოვლენები ვლინდება იშვიათად და უპირატესად ატარებს ალერგიულ ხასიათს (გამონაყარი ტანზე, ანგიონევროტიული შეშუპება, ეოზინოფილია). სხვა გვერდითი მოვლენებიდან მგრძნობიარე პაციენტებში შესაძლებელია შეგვხვდეს საჭმლის მონელების დარღვევა, ლითონის გემო პირში, გულისრევა, ღებინება, დიარეა, შეკრულობა, მეტეორიზმი, მუცლის ტკივილი, მელენა, გლოსიტი, სტომატიტი, ქოლესტატიკური სიყვითლე და ღვიძლის სხვა დარღვევები, ტკივილი მკერდის არეში, სისუსტე, თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, ძილიანობა, მოძრაობების კოორდინაციის დარღვევა, ატაქსია, პარესთეზია, პოლინეიროპათია, ნეფრიტი, ვაგინიტი, ლეიკოპენია, ნეიტროპენია ან ნეიტროფილია, ტრომბოციტოპენია (პირებში შესუსტებული იმუნუტეტით), ფსევდომემბრანული კოლიტი, ალოპეცია, ფოტოს-ენსიბილიზაცია.

დოზის გადაჭარბება:
რეკომენდირებული რეჟიმით მიღების დროს დოზის გადაჭარბების შემთხვევები არ არის რეგისტრირებული.
ორსულობა და ლაქტაცია
უნი-ზოლის გამოიყენება ორსულობის დროს, განსაკუთრებით პირველ ტრიმესტრში არ არის რეკომენდირებული. Aარც ლაქტაციის პერიოდშია რეკომენდირებული პრეპარატის გამოიყენება. ლაქტაციის პერიოდში ნაკრების გამოყენების აუცილებლობის შემთხვევაში უნდა შეწყდეს ბავშვის ძუძუთი კვება.
ბავშვები და მოზრდილები
მონაცემები უნი-ზოლის უსაფრთხო გამოიყენების შესახებ ბავშვებში და მოზრდილებში არ მოიპოვება, ამიტომ არ არის რეკომენდირებული მისი გამოყენება ამ კატეგორიის პაციენტებში.
განსაკუთრებული მითითებები
უნი-ზოლით მკურნალობის დაწყების წინ აუცილებელია გაკეთდეს დათესვა და განისაზღვროს მიკროფლორის მგრძნობელობა პრეპარატების მიმართ, რომლებიც შედის მოცემული ნაკრების შემადგენლობაში. ავადმყოფებმა ინფექციური ურეთრიტით და ცერვი-ციტით უნი-ზოლით მკურნალობის დაწყების წინ უნდა გაიარონ შესაბამისი სეროლო-გიური ტესტები სიფილისთან მიმართებით.

ურთიერთქმედება სხვა სამკურნალო საშუალებებთან:
უნი-ზოლის გამოყენებისას აუცილებელია გვახსოვდეს პრეპარატების ურთიერთქმედება, რომლებიც შედის შამადგენლობაში, სხვა სამკურნალო საშუალებებთან კერძოდ ანტაცი-დურ პრეპარატებთან, რომლებიც შეიცავენ ალუმინსა და მაგნიუმს: ლევოდოპასთან, სამცი-კლიან ანტიდეპრესანტებთან, მონოამონოქსიდაზას ინჰიბიტორებთან, ფლუოკსეტინთან, პერორალურ ჰიპოგლიკემიურ პრეპარატებთან – სულფონილშარდოვანას წარმოებულებთან, კუმარინის რიგის ანტიკოაგულიანტებთან, ციკლოსპორინებთან, რიფამპიცინთან, ჰიდრო-ქლორთიაზიდთან, ფენიტინინთან, თეოფილინთან, ტერფენადინთან.
ანტაციდური პრეპარა-ტები, რომლებიც შეიცავენ ალუმინის ჰიდრიქსიდს და მაგნიუმს, ამცირებენ აზიტრომიცინის შეწოვას. სეკნიდაზოლი ზრდის ლევოდოპას ეფექტს. სეკნიდაზოლის სამციკლიან ანტი-დეპრესანტებთან, მონოამონოქსიდაზას ინჰიბიტორებთან, ფლუოკსეტინთან ერთდროულად გამოყენებისას შესაძლებელია განვითარდეს ტოქსიკური რეაქციები - ჰიპერთერმია, კუნთების რიგიდულობა, მიოკლონუსი, კომატოზული მდგომარეობა.
ფლუკონაზოლი ზრდის პერორალური ჰიპოგლიკემიური პრეპარატების (სულფონილშარდოვანას წარმოებულები), კუმარინის რიგის ანტიკოაგულიანტების, ციკლოსპორინებისა და რიფამპიცინის ეფექტს, ჰიდროქლორთიაზიდთან ერთდროული გამოყენებისას ფლუკონაზოლის კონცენტრაცია იზრდება 40 %-ით, Fფლუკონაზოლი ზრდის პლაზმაში ფენიტინინსა და თეოფილინის კონცენტრაციას, ტერფენადინთან ერთდროულად გამოყენებისას შეიძლება განვითარდეს გულის რითმის სერიოზული დარღვევა.

გამოშვების ფორმა:
4 ტაბლეტი ბლისტერში.
1 ბლისტერი გამოყენების ინსტრუქციასტან ერთად მუყაოს კოლოფში.
შენახვის პირობები:
პრეპარატი ინახება მშრალ, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, ოთახის ტემპერატურაზე.
ვარგისიანობის ვადა:
3 წელი. არ გამოიყენოთ ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ.
მწარმოებელი:
შპს “ბრიტანულ-ქართული საწარმო ევრომედიკალი”
საქართველო 3300. მცხეთა. ნატახტარი.
წარმოებულია:
“უნიმედ გრუპ კორპ”-სთვის.